• ОГОЛОШЕННЯ про прийом заяв студентів на поселення в гуртожиток Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ у 2024/2025 н.р.

  До уваги осіб, які навчаються або планують навчатися у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ. Фаховий коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ оголошує прийом заяв студентів на поселення в гуртожиток у період з 07 липня до 05 серпня 2024 року. Керівництво Фахового коледжу повідомляє про можливість дистанційного оформлення документів для проживання у студентському гуртожитку. Для цього вам необхідно заповнити заяву (бланк заяви наведенo нижче) ОНЛАЙН РЕЄСТРАЦІЯ НА ПОСЕЛЕННЯ В ГУРТОЖИТОК  Для посвідчення особи при поселенні в гуртожиток потрібно принести фотографії: – студенти першого курсу – 2 фотографії розміром 3х4 см, – студенти другого, третього та четвертого курсів – 1 фотографію розміром 3×4 см Поселення в…

 • Підсумкове засідання педагогічної ради

  27 червня 2024 року відбулося чергове засідання педагогічної ради Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ,  на якому за головування Галини Джанди, виконуючої обов’язки директора,  підсумували результати роботи  педагогічного колективу в другому семестрі 2023/2024 навчального року та визначили основні завдання на наступний 2024/2025 навчальний рік. На засіданні, проведеному у формі «круглого столу», з дотриманням попередньо визначеного порядку денного було заслухано й обговорено: інформацію про результати весняно-літньої екзаменаційної сесії у 2024 році; звіти кураторів про навчальні досягнення здобувачів повної загальної (профільної) середньої освіти; звіти кураторів про успішність та якість знань здобувачів фахової передвищої освіти; звіти голів циклових комісій про практичну підготовку фахових молодших бакалаврів та виконання навчальних планів відповідно в 6…

 • Атестація майбутніх фахівців з туризму

  Тринадцять здобувачів фахової передвищої освіти 27 червня 2024 року успішно склали атестаційний екзамен у формі комплексного кваліфікаційного іспиту. Випускники освітньо-професійної програми «Туризм» продемонстрували високий рівень теоретичної підготовки з обов’язкових навчальних дисциплін. Повні та вичерпні відповіді випускників на питання екзаменаційних білетів підтвердили, що майбутні фахівці з туризму володіють сучасними знаннями про туристичну діяльність та добре розуміють проблеми й виклики в туристичному обслуговуванні як за сприятливих умов, так і в умовах вимушених обмежень, надзвичайних ситуацій та під час війни. Випускники 2024 року добре засвоїли основні прийоми організації туристичної діяльності, набули практичних навичок організації та проведення різних видів екскурсій, визначення туристичних маршрутів, культурних об’єктів та перспектив розвитку туризму в регіонах. Екзаменаційною комісією у…

 • Навчальна практика на спеціальності «Прикладна математика»

  У червні, після завершення заліково-екзаменаційної сесії, наші студенти проходять навчальні практики: з операційних систем та системного програмування – для студентів другого курсу; з програмування – для студентів третього курсу. У рамках профільної дисципліни «Технології» студенти другого курсу мають можливість ознайомитися з основами роботи операційних систем та основами системного програмування. Під час практики, на базі набутих знань та навичок, студенти глибше вивчали будову операційних систем, їх типи, функції. Особлива увага приділялася управлінню процесами та пам’яттю, файловими системами та керуванню пристроями. Студенти набувають компетенції щодо управління ресурсами обчислювальних систем, взаємодії з прикладним програмним забезпеченням, вибору відповідної операційної системи та професійних налаштувань для вирішення спеціалізованих завдань. Важливою частиною програми є освоєння основ shell…

 • Успішна атестація випускників спеціальності 071 Облік і оподаткування

   26 червня.2024 року здобувачі фахової передвищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування  Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ успішно склали атестацію у формі  комплексного  кваліфікаційного іспиту. За освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» кваліфікаційний іспит  передбачає оцінювання результатів навчання, перевірку рівня теоретичної та практичної фахової підготовки фаховитх молодших бакалаврів відповідно до вимог Стандарту фахової передвищої освіти за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. Атестація проводилась  відкрито та публічно екзаменаційною комісією, яку очолювала .кандидат економічних наук Югас Е.Ф, доцент кафедри обліку та оподаткування Ужгородського торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету, до складу комісії входили доктор філософії Джанда Г.Б., заступник директора  Фахового коледжу, Перчі О.Ф., голова циклової комісії «Облік і оподаткування», доктор…

 • Атестація фахових молодших бакалаврів з прикладної математики

  Комплексний кваліфікаційний іспит як форма підсумкового контролю навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійною програмою «Прикладна математика» було проведено у Фаховому коледжі Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ  26 червня 2024 року. Завданням екзаменаційної комісії — у складі якої голова комісії: кандидат фізико-математичних наук Бортош Марія Юліївна, доцент кафедри алгебри та диференціальних рівнянь Ужгородського національного університету, зовнішній стейкхолдер: Ракчеєв Юрій В’ячеславович, старший співробітник ТОВ «ТВОПТИМУМ», Кіраль К.Б., заступник директора коледжу, Сіладі Л.Л., голова циклової комісії, викладачі фахових дисциплін Кудлотяк Ч.А., Сочка Й.І.,Шімон Л. — було встановлення відповідності рівня й обсягу знань, практичних умінь, загальних і фахових компетентностей, засвоєних здобувачами освіти за 4 роки навчання в коледжі, вимогам Стандарту…

 • Успішна атестація випускників освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта»

  Успішній атестації випускників освітньо-професійної програми «Дошкільна освіта» передувало проведення підготовчої роботи, яка полягала в розподілі 19 студенток на дві підгрупи й складання графіку роботи екзаменаційної комісії на два дні: 24 та  25 червня 2024 року. Атестація здобувачів освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр проводилася у формі комплексного кваліфікаційного іспиту. Головним завданням комплексного кваліфікаційного іспиту є визначення у фахових молодших бакалаврів з дошкільної освіти рівня сформованості системи знань та компетентностей із педагогіки й психології, із фахових методик дошкільної освіти, теоретичних та методичних основ освітніх ліній, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти. Кваліфікаційний іспит приймала екзаменаційна комісія у такому складі: голова комісії – доктор педагогічних наук Фізеші О.  Й., професор кафедри педагогіки дошкільної, початкової…

 • Виробнича практика здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування

  Виробнича практика  здобувачів фахової передвищої освіти спеціальності  071 Облік і оподаткування Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту ім.Ференца Ракоці ІІ  становить  обов’язкову  освітню компоненту в системі наскрізної практичної підготовки висококваліфікованих фахівців до їх майбутньої професійної діяльності.     Метою виробничої практики є закріплення та поглиблення теоретичних знань, оволодіння сучасними методами та формами організації обліку,  удосконалення набутих  професійних навичок та вмінь, необхідних для прийняття рішень, виховання потреби систематичного поповнення знань та їх творчого застосування в практичній діяльності, розвиток і набуття досвіду самостійної роботи за обраною спеціальністю.  Завдяки ефективній комунікації Фахового коледжу із базами практики  здобувачі освіти  мають змогу вдосконалити набуті  практичні навички  у реальних професійних умовах діяльності суб’єктів господарювання ,  показати майбутнім роботодавцям…

 • Виробничо-технологічна практика на спеціальності «Прикладна математика»

  21 червня 2024 року завершилася шеститижнева практика студентів четвертого курсу. Відповідно до освітньо-професійної програми, виробничо-технологічна практика (вартістю 9 кредитів) складалася з кількох частин: реалізація легковагової PHP MVC системи (на основі отриманих навчальних матеріалів): принципи, структура, функціонування та глибоке вивчення та розуміння ключових компонентів; вивчення популярної та сучасної PHP MVC системи, базове освоєння через практичне завдання; налаштування телекомунікаційних систем та мереж, апаратних, програмних, локальних та мережевих пристроїв; обслуговування комп’ютерних систем та мережевих пристроїв№ освоєння основ програмування на VBA та макросів в Excel; вивчання використання інструментів Excel для аналізу та візуалізації даних: зведені таблиці та діаграми, інтерактивні інформаційні панелі; навчально-виробничі екскурсії, під час яких студенти знайомилися з комп’ютерними системами установ/компаній, робочими місцями…

 • Участь у Спортивних іграх коледжів

  У 2023-2024 навчальному році Комітетом з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України започатковано проведення Спортивних ігор  України  серед  студентів  закладів  фахової  передвищої  освіти оновленого формату, які проводилися по всій території України з урахуванням безпекових умов згідно етапів: серед команд закладу освіти серед команд закладу освіти; серед команд закладів освіти (за домовленістю); серед команд закладів освіти області/міста Києва; серед команд закладів освіти областей та міста Києва. Здобувачі освіти Фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ брали участь у Спортивних іграх коледжів. Викладачі фізичного виховання Медве Максим Олександрович та Орбан Ірина Карлівна звітували про проведені  спортивні змагання та рухову активність юних спортсменів. Інформація про проведення Спортивних ігор коледжів висвітлюється…

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial