Vezetőség

Директор

Шовш Катерина Степанівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист,

e-mail: soos.katalin@kmf.org.ua

2019-Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук, 13.00.04 –теорія і методика професійної освіти на тему “Формування академічної культури майбутніх педагогічних працівників у закладах вищої освіти”, НПУ імені М. П. Драгоманова.
2014 —2019НПУ імені М. П. Драгоманова, пошукач, спеціальність теорія і методика професійної освіти.
1993 — 1999Ужгородський державний університет, спеціальність: математика, кваліфікація: математик, викладач.
1981 — 1992Середня школа села Свобода.
з 2020навчального року доцент кафедри педагогіки та психології Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ
з 2012 по теп .часЗакарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II., директор Фахового коледжу.
з 2011 по 2012Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці II., завідуюча підрозділом Сприяння працевлаштування випускників.
з 1999 по 2011Соловківська ЗОШ I-II ст. Ужгородського р-ну. вчитель математики.
з 1998 — 1999Соловківська ЗОШ I-II ст. Ужгородського р-ну, вчитель української мови
 • Угорська (рідна мова)
 • Українська (вільне володіння)
 • Російська (вільне володіння)
 • Англійська (середній рівень)
 • Кандидат педагогічних наук (захист: Національний педагогічний університет ім. М.П.Ддрагоманова. Диплом кандидата педагогічних наук ДК № 0055397 від 16 грудня 2019 р.). Наукова спеціальність: теорія і методика професійної освіти.
 • У 2021 році пройшла науково-педагогічне стажування у м. Хелмі (Польща). Сертифікат № 402 від 25.06.2021. «Вища освіта Польщі через призму освітніх систем країн Європейського Союзу»,20.04-25.06.02021р., 180 годин(дистанційної роботи)
 • Шовш К.С. Основні суперечності технологізації інформаційної культури вчителя / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.3. –С. 26 –34.
 • Шовш К.С. Інформатизація освіти як теоретична і практична проблема / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2015. –Вип.4. –С. 32 –37.
 • Шовш К.С. Інформаційна культура соціального педагога: особливості формування та реалізації / К.С.Шовш // Вища освіти України. К. : 2017. –Вип.1. –С. 65 –71.
 • Шовш К.С. Інформаційна культура педагога: проблеми визначення та формування / К.С.Шовш //Соціальна робота в Україні: теорія і практика. К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2015. –Науково-методичний журнал No 1-4. –С. 47 –56.
 • Шовш К.С. Реалізація інформаційної культури вчителя як необхідної умови конкурентоспроможності в умовах євроінтеграції / К.С.Шовш // Науко-вий вісник Мукачівського державного університету. Серія «Педагогіка та психо-логія».Мукачево: 2017. –Вип.2 (6). –С. 222 –225.
 • Шовш К.С. Створення інформаційної інфраструктури та комп’ютерної бази навчального середовища ВНЗ / К.С.Шовш // Науковий часопис Національ-ного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. «Педагогічні науки: реалії та перспективи» − К. : Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2017. –Вип. 134. − С.242 –256

Стаття увиданні, віднесеномудо міжнародноїнаукометричноїбазиданих

 • Шовш К.С.Здоров’язбережувальна складова академічної культури майбутніхпедагогічних працівників у закладах вищої освіти / К.С.Шовш//Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія No На-уково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): зб. нау-кових праць / За ред. О. В. Тимошенка. К.: Видавництво НПУ імені М.П. Драгома-нова, 2019. Випуск 4 (112) 19. С. 175–182.(Видання внесено до міжнародної науко-метричної базиIndexCopernicus).
 • Джура О.Д., Рідей Н.М., Шовш К.С., Білеццька А.В. Роль неперервної освіти у формуванні академічної культури педагогічних працівників у ЗВО./ОСВІТНІЙ ДИСКУРС:збірник наукових праць 19(1), 2020.
 • Видання включено до Переліку наукових фахових видань України: категорія «Б» з Педагогіки та Філософії

з 2011 року  –   член Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008704-20 від 05.06.2020 р. «Світоглядні засади концепції «НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 112 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат  СС 38282994/2529-20 від 04.12.2020 р. Програма підвищення кваліфікації керівників закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кредита)

Universitatea Sapientia. Sapientia Hungarian University of Transylvania „Leader of Higher Educational Institution” Certificate 2021/4-19/7 від 12.04.2021 р. (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/008955-21 від 14.05.2021 р. «Методологічні основи викладання математики» (30 год./1 кредит)

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społecznej w Chełmie Certifikate № 402 від 25.06.2021 р. „Szkolnictwo wyższe w Polsce przez pryzmat systemów edukacyjnych krajów Unii Europejskiej” (180 год./6 кредитів)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат від 19.05.2022 р. «Сучасні підходи та інструменти профорієнтації  у закладах освіти» (8 год./ 0,27 кредита)

ГО «Асоціація науковців України». Сертифікат «Сучасні аспекти модернізації науки: стан, проблеми, тенденції розвитку» 07 .06. 2022 р., м. Дебрецен, Угорщина (15 год./0,5 кредита)

ТОВ «Всеосвіта». Сертифікат № NZ 587334 від 13.07.2022 р. «Конфлікт інтересів посадових осіб за антикорупційним законодавством України» (2 год./0,06 кредита)

Заступник директора

з навчально-методичної роботи

Джанда Галина Богданівна

спеціаліст вищої категорії,

викладач-методист,

Відмінник освіти України

e-mail: dzsandag@gmail.com

Івано-Франківський державний педагогічний інститут ім. В. Стефаника, 1980 р., спеціальність: російська мова і література; кваліфікація: вчитель російської мови і літератури

з 2019 року Коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, заступник директора з навчально-методичної роботи
з 2013 року Коледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, заступник директора
 • Українська мова (рідна мова, вільне володіння)
 • Російська мова (вільне володіння)
 • Угорська мова (середній рівень)
 • Німецька мова (базовий рівень)
 • Англійська мова (базовий рівень)
 • Педагогічна діагностика: засоби моніторингу навчальної діяльності учнів; тестовий контроль як форма оцінювання знань (переваги та недоліки).
 • Професійні кризи в роботі педагога.
 • Актуальні проблеми навчання української мови в національній школі в умовах білінгвізму.
 • Мовні та  комунікативні компетентності фахівця.

з 2019 року – аспірант Мукачівського державного університету (заочна форма) спеціальність 015 – Професійна педагогіка (за спеціалізаціями) з 2019 року – профіль у Google Академії

Актуальні проблеми неперервної освіти: наступність ступеневої професійної підготовки.

з 2002 року  –   член Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

з 2021 року –  член Центру українсько-європейського наукового співробітництва.

НПУ ім. М.П Драгоманова. Свідоцтво про підвищення кваліфікації: за напрямом: Інноватика у викладанні української мови та літератури 12СПВ 040631 09.11.2018р.

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 130 від 28.08.2020р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

НПУ ім. М. Драгоманова. 29-30. 05. 2020 р. Сертифікат «Актуальні проблеми неперервної освіти в інформаційному суспільстві» (12 год./0,4 кредита)

Сумський державний університет. Свідоцтво про ПКСП № 05408289/0979-21 від 26.03.2021 р. «Розбудова системи забезпечення академічної доброчесності у закладі освіти» (30 год./1 кредит)

Тернопільський НПУ ім. В. Гнатюка. 08-09. 04. 2021р. Сертифікат «Сучасні цифрові технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи» (6 год./0,2 кредита)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0339-22 від 27.01.2022 р. «Впровадження інноваційних технологій в освітній процес» (16 год./0,5 кредита)

About the international skills development. Сертифікат ES № 95736/2022 від 21.02.2022 р. «Академічна доброчесність у підготовці магістрів і докторів філософії (PHD) в країнах Європейського Союзу та Україні» (45 год./1,5 кредита)

Іспит на володіння державною мовою. Сертифікат (вільне володіння другого ступеня) УМД N 00121682 від 12.03.2022 р.

ТОВ «ВСЕОСВІТА». Свідоцтво № EG908507 від 22.06.2022 р. «Українська мова в професійній діяльності державних службовців. Публічна комунікація» (30 год./1 кредит)

Сумський державний університет. Свідоцтво СП № 05408289 / 1237-22 від 13.07.2022 р. «Українська мова: помічник кожному на щодень» (30 год./1 кредит)

Заступник директора

з організаційно-виховної роботи

Кіраль Катерина Бейлівна

спеціаліст вищої категорії,

старший викладач

e-mail: kiraly.katalin@kmf.org.ua

Ужгородський національний університет, 1994 р., спеціальність: угорська мова і література; кваліфікація: вчитель угорської мови і літератури

з 2019 рокуКоледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, заступник директора з організаційно-виховної роботи
з 2015 рокуКоледж Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ, викладач угорської мови і літератури, зарубіжної літератури
 • Угорська мова (рідна мова)
 • Російська мова (вільне володіння)
 • Українська мова (середній рівень)
 • Французька мова (базовий рівень)
 • Засоби розвитку культури мовлення
 • Методика формування комунікативної компетентності учнів молодшого шкільного віку
 • Мовні та комунікативні компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти

з 2001 року  –   член Закарпатського угорськомовного педагогічного товариства

ЗУПТ Літня педагогічна академія ім. Ф. Келчеі. Посвідчення № 129 від 28.08.2020 р. «Методика та технологія дистанційного навчання в закладах освіти» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІ СПК 02139723/015017-20 від 16.10.2020 р. «Концептуальні засади викладання угорської мови і літератури (угорська та зарубіжна) в контексті НУШ» (30 год./1 кредит)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009863‐21 від 28.05.2021 р. «Методологічні основи викладання угорської мови та літератури» (30 год./1 кредит)

МОН України НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Сертифікат СС 38282994/0197-22 від 25.01.2022 р. «За програмою підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи закладів фахової передвищої освіти» (16 год./0,53 кр.)

ЗІППО Свідоцтво № ЗІСПК 02139723/009291-22 від 13.05.2022 р. «Фахові методики розвитку професійної компетентності» (30 год./1 кредит)

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial