Про дистанційне навчання в освітньому процесі Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту ім.Ф. Ракоці ІІ

    Відповідно до наказу ЗУІ ім.Ф.Ракоці ІІ «Про заходи щодо запобігання епідемії коронавірусної інфекції в ЗУІ» від 17.03.2020р. № 15/15B на період дії карантину у коледжі запроваджено дистанційну форму навчання й проведено наступні заходи:

 1. Освітньо-виховний процес  переведено на дистанційну форму, навчання проводиться планово, відповідно до робочих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів на ІІ семестр 2019-2020 н.р.
 2. Адміністративно – управлінська діяльність здійснюється в онлайн режимі на базі інформаційної платформи Zoom.
 3. Засідання адміністративної ради, циклових комісій відбувається щотижня у формі відеоконференцій з обговоренням питань організації, методики і засобів дистанційного навчання, застосування інформаційних платформ навчання, способів оцінювання студентів.
 4. Голови циклових комісій здійснюють моніторинг діяльності викладачів та контроль участі студентів у процесі навчання, щотижня звітують про результати.
 5. Викладачі загальноосвітніх навчальних предметів і дисциплін професійної підготовки для інформаційного супроводу навчання використовують веб-сервіс Google Classroom, програмний комплекс Edubase, доступні інформаційні платформи, а також електронне листування для проведення індивідуальних консультацій. Кожен викладач для проведення відеоуроків самостійно створює віртуальну кімнату (клас) на відповідній платформі та запрошує студентів для участі в ній.
 6. Налагоджено роботу групи організаційного супроводу дистанційного навчання, в яку об’єднані викладачі інформатики та програмування, які надають онлайн консультації педагогам і студентам з налаштування та використанням засобів електронного навчання.
 7. Куратори студентських груп контролюють участь студентів у процесі дистанційного навчання, постійно підтримують зв’язок з батьками.

 

      За умови продовження карантину за поданням голів циклових комісій адміністративна рада коледжу вирішила наступне:

 1. дотримуватися термінів подання курсових робіт, визначених графіком ІІ семестру 2019-2020 н.р.;
 2. студентам ІІІ курсів подати курсові роботи в PDF форматі в електоронній формі з дотриманням термінів, визначених цикловою комісією;
 3. передбачити проведення захисту курсових робіт в олайн режимі з поділом студентів на підгрупи;
 4. результати захисту фіксувати в електронних екзаменаційних відомостях, заповнені електронні відомості надсилати у навчальну частину не пізніше наступного дня після захисту;
 5. внести доповнення до Положення про навчальну практичну підготовку студентів розділом Проведення практики в умовах дистанційного навчання;
 6. для успішного проведення екзаменаційної сесії провести консультації з відповідних ннавчальних дисциплін за графіками, складеними головами циклових комісій;
 7. у разі проведення екзаменаційної сесії в онлайн режимі внести корективи в заплановий розклад іспитів з поділом студентів на підгрупи та за потреби погодити зміни формату іспиту.

 

30 березня 2020 р.

 

Директор коледжу                 К.С. Шовш