Álltalános iskola

Бути Першим Учителем не тільки почесно, але й відповідально! Підготувати фахівця, якому б держава могла довірити свій найцінніший скарб і свою найсвятішу надію – дитину та її душу, – головна мета нашої команди.

Циклова комісія «Початкова освіта» створена у 2020 році та працює над розробкою навчально-методичного забезпечення освітньо-професійної програми підготовки за спеціальністю «Початкова освіта» за освітньо-кваліфікаційним рівнем фахового молодшого бакалавра.

Голова циклової комісії:

Шімон Дьенді Іштванівна, ORCID ID 0009-0002-6719-8480

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «викладач-методист», стаж педагогічної роботи – 23 років.

Освіта: вища

 •  Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка, 1992 р.. Спеціальність: Педагогіка і методика початкового навчання. Кваліфікація: Вчитель початкових класів.
 •  Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. С. Дем᾽янчука, 2010 р. (Диплом про перепідготовку) Кваліфікація: Вчитель початкових класів, практичний психолог.

Викладає навчальні дисципліни професійної підготовки: Загальна психологія, Дитяча психологія, Історія педагогіки, Загальні основи педагогіки з основами педагогічної майстерності.

Публікації, методичні розробки:

 • Д.І. Шімон. Методичний посібник. Альтернативні методи навчання у початкових класах шкіл з угорською мовою навчання. 2020 р., 72 с. Затверджено та рекомендовано до друку Вченою радою Закарпатського угорського інституту ім. Ф. Ракоці ІІ (протокол №5 від 27.08.2020 р.)
 • Біда О., Шовш К., Радик І., Шімон Д., Кучай Т. (2023). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems67, 65–74. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-65-74

Члени циклової комісії:

Маринець Надія Василівна, кандидат філософських наук ORCID ID 0000-0003-0582-9582

Загальний стаж роботи в закладах вищої освіти 22 роки, в тому числі більше 10 років в ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ.

Освіта: вища

 •  ВНЗ ВМУРоЛ «Україна», 2006 р., Спеціальність: менеджмент організацій; Кваліфікація: спеціаліст з менеджменту організацій.
 •  Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2022р.. Освітня програма: початкова освіта; професійна кваліфікація: магістр з початкової освіти, вчитель початкової школи.
 •  НПУ ім. М. Драгоманова, 2010 р., 09.00.03 Соціальна філософія та філософія історії, кандидат філософських наук;
 • Доцент кафедри історії та суспільних дисциплін. Атестат доцента виданий 27 квітня 2023 р..

Освітні компоненти, які викладає: Філософія, Основи філософських знань, Соціальна філософія, Культура управління.

Публікації, методичні розробки:

 • Маринець Надія, Мараєва Уляна, Побережець Ганна. Патріотичний дух українців як шлях до перемоги. / Вісник Львівського університету. Серія: філософсько-політологічні студії. 2022. Вип.44. с. 77-83.
 • Н.В.Маринець. Формування життєвого потенціалу людини в сучасних умовах./ «ПЕРСПЕКТИВИ. Соціально-політичний журнал», 2023.  №2, с. 44-49
 •  Н.В.Маринець, В.М.Пугачов, О.М.Балинська. Філософія буття людини в сучасних умовах./ «Освітній дискурс: Збірник наукових праць», 2023. №44 (4-6), 52-61 с.
 •  Nadiia Marynets, Hanna Marynchenko, Renata Vynnychuk, Halyna Voloshchuk, Tatiana Voropayeva. Education of humanitarian specialists during COVID-19 pandemic.//IJHS  6 (1), 2022. С. 244–254. https://doi.org/10.53730/ijhs.v6n1.3907
 •  Методичні рекомендації до практичних та самостійних робіт з навчальної дисципліни «Основи філософських знань» – Берегово: Фаховий коледж ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ,  Ррекомендовано Педагогічною радою протокол № 5 від 26.06.2023 р. – 58 с.

Публікація статі у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus, Web of Science:

 •  Nadiia Marynets, Hanna Marynchenko, Renata Vynnychuk, Halyna Voloshchuk, Tatiana Voropayeva. Hybrid Education in the Context of the Covid-19 Pandemic: Peculiarities of Training Humanitarian Specialists.//том. 11, № 9; Спецвипуск, 2022. DOI: https://doi.org/10.5430/jct.v11n9p30

Радик Ірина Ладиславівна, ORCID ID 0009-0008-0283-5243

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», стаж педагогічної роботи – 12 років.

Освіта: вища

 •  Закарпатський угорський інститут ім. Ф. Ракоці ІІ, 2011 р. Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти. Українська мова та література. Кваліфікація: Вчитель української мови і літератури, угорської мови і літератури та зарубіжної літератури.

 

 • Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С. Дем’янчука. (Диплом про перепідготовку). 2013 р. Кваліфікація: вчитель початкових класів, практичний психолог.
 •   Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С.Дем’янчука, 2023 р. Спеціальність: Початкова освіта. Професійна кваліфікація: Магістр початкової освіти. Вчитель початкової школи. Організатор початкової школи. Практичний психолог.
 •   Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. ак. С.Дем’янчука, 2023 р. Диплом магістра. Спеціальність: Середня освіта. Професійна кваліфікація: Вчитель української мови і літератури. Вчитель історії. Вчитель зарубіжної літератури.

Навчальні предмети, які викладає: Українська мова, Українська література, Методика викладання української мови, Сучасна українська мова з практикумом, Дитяча література.

 • Публікації: Біда О., Шовш К., Радик І., Шімон Д., Кучай Т. (2023). Підготовка майбутнього вчителя початкової школи під час реформування педагогічної освіти. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems67, 65–74. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-67-65-74

Орбан Ірина Карлівна, ORCID ID 0009-0003-7759-0539

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії», педагогічне звання «старший вчитель», стаж педагогічної роботи – 27 років.

Освіта: вища

 • Міжнародний економіко – гуманітарний університет ім. акад. С. Дем᾽янчука, 2015 р.. Спеціальність: Фізичне виховання Кваліфікація: викладач фізичного виховання і спорту. Фахівець з адаптивної фізичної культури.
 • Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ, 2020 р.. Спеціальність: 013 Початкова освіта Кваліфікація: магістр педагогічної освіти, викладач з педагогіки. Вчитель початкової освіти, практичний психолог.

Навчальні предмети, які викладає: Фізична культура, Фізичне виховання, Методика фізичного виховання, Методика навчання соціальної і здоров’язбережувальної та фізкультурноїосвітньої галузі НУШ.

Публікації, методичні розробки:

 • Зорочкіна Т., Орбан І., Ткаченко В. Використання інтерактивних технологій на уроках фізичної культури в початковій школі. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія Педагогічні науки, Черкаси – 2023. Випуск 2, c. 151-156.
 • Кучай Т., Шовш К., Чичук А., Гаврилюк І., Зорочкіна Т., Орбан І. (2023). Використання інноваційних технологій при підготовці майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Modern Information Technologies and Innovation Methodologies of Education in Professional Training Methodology Theory Experience Problems68, 114–123. https://doi.org/10.31652/2412-1142-2023-68-114-123

Кокаш Ержейбет Карлівна

Кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії», стаж педагогічної роботи – 8 років.

Освіта: вища

 • Коледж м. Ньїредьгаза, (Угорщина) 2015 р. Рівень вищої освіти: бакалавр. Спеціальність: Співи. Музика. Кваліфікація: Співи. Музикознавець.
 •  Карпатський університет ім. А. Волошина, 2015 р. Напрям підготовки «Психологія». Кваліфікація: бакалавр психології.
 •   Мукачівський державний університет, 2021 р. Рівень вищої освіти: магістр. Спеціальність: Музичне мистецтво. Професійна кваліфікація: Викладач вокалу, артист-вокаліст.

Навчальні предмети, які викладає: Мистецтво, Основи народного танцю з методикою навчання, теорія та методика музичного виховання, музичне мистецтво в освіті.

Початкова освіта у змісті освіти відіграє особливу роль, яка визначена як перший базовий освітній рівень у системі всієї освіти і є тим фундаментом, на якому базується подальший освітній процес. Вчитель початкової школи на початку ХХІ століття і для українського, і для європейського соціуму є втіленням тієї професійної діяльності, яка формує майбутнє суспільства, оскільки гармонійно розвиває особистість дитини, навчає усвідомленому читанню, грамотному письму, математичним операціям і критичному мисленню.

Освітньо-професійна програма «Початкова освіта» освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальністю 013 «Початкова освіта» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» спрямована на формування нового покоління освітян початкової школи для вирішення стратегічних завдань Нової української школи в сучасному конкурентному середовищі.

Особливістю програми є те, що вона спрямована на підготовку фахівців, здатних до провадження освітньо-виховної діяльності в закладах початкової освіти з угорською мовою навчання.

Програма скерована на вивчення наукових психолого-педагогічних курсів, проходження різних видів практик, що пов’язані з реалізацією науково-педагогічних досліджень у галузі початкової освіти, базується на сучасних тенденціях розвитку педагогіки та методики початкової освіти, забезпечує набуття здобувачами передвищої освіти соціальних навичок (Soft skills) упродовж усього періоду навчання.

Програма містить навчальні дисципліни, що спрямовані на формування загальних та фахових компетентностей; дисципліни вільного вибору здобувачів освіти, що забезпечує реалізацію індивідуальних освітніх траєкторій, принципу студентоцентризму, особистісно зорієнтованої професійної підготовки.

При виконанні освітньо-професійної програми здобувач фахової передвищої освіти отримає професійну кваліфікацію «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти».

Тривалість підготовки фахівців за денною формою навчання на основі базової загальної середньої освіти – 3 роки 10 місяців.

Кадровий склад педагогічних працівників, який забезпечуватиме підготовку фахівців зі спеціальності 013 Початкова освіта, відповідає вимогам Ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері фахової передвищої освіти і спрямуватиме свій досвід, талант і педагогічну майстерність на реалізацію освітньої мети. Викладачі Фахового коледжу ЗУІ не тільки усвідомлюють, але й діють за принципом: щоб бути успішними, потрібно постійно рухатись уперед, змінюватись відповідно до інновацій в освітньому просторі, бути в пошуках педагогічних технологій, які б ефективно формували основи професійної компетентності, прогнозували навчально-педагогічні ситуації підготовки вчителя до роботи в НУШ.

Склад групи забезпечення освітньо-професійної програми «Початкова освіта»

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial