Belső minőségbiztosítási és ellenőrzési osztály

Відділ моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти Фахового коледжу Закарпатського угорського інституту імені Ференца Ракоці ІІ створено з метою посилення орієнтації управління на якісні аспекти освітнього процесу, забезпечення всіх рівнів управління інформацією щодо якості освіти, підвищення якості підготовки фахівців шляхом здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень здобувачів фахової передвищої освіти.

Основною метою роботи відділу моніторингу внутрішнього забезпечення якості освіти (далі – Відділу) є діяльність, спрямована на реалізацію місії та стратегії розвитку Фахового коледжу щодо розбудови системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти й освітньої діяльності для підготовки конкурентоспроможних фахівців та забезпечення відповідності рівня якості освітніх послуг запитам стейкхолдерів і сучасного ринку праці.

Дiяльнiсть вiддiлу будується з урахуванням принципів фаховості, студентоцентризму, академічної доброчесності, об’єктивності, відкритості, прозорості, систематичності неперервності, адаптивності, оптимальності, уникнення конфлікту інтересів.

Основними  завданнями відділу є:

 • розвиток системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти й освітньої діяльності у відповідності до місії і стратегії розвитку Фахового коледжу;
 • контроль за дотриманням освітньо-професійних програм (далі – ОПП) цикловими комісіями, законодавчих і нормативних документів щодо змісту освіти, планування й організації освітнього процесу та впровадження їх у освітню діяльність;
 • підтримка академічної доброчесності та протидія академічному плагіату;
 • координація роботи з періодичного перегляду ОПП, аналіз відповідності зазначених документів національним стандартам фахової передвищої освіти за спеціальностями та іншим нормативним документам;
 • формування в академічної спільноти Фахового коледжу культури якості освiти на основі залучення всіх учасників освiтнього процесу і стейкхолдерiв до розбудови системи внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти й освітньої діяльності; органiзацiя анкетування здобувачiв освiти, педагогічних/науково-педагогiчних працiвникiв, випускників, роботодавцiв щодо якостi освiти у Фаховому коледжі;
 • науково-методичне й організаційне забезпечення постійного і системного моніторингу якості освітніх послуг Фахового коледжу. Обґрунтування спільно з заступником директора з НМР, головами циклових комісій, методистом єдиної системи критеріїв, діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освіти;
 • координація роботи циклових комісій та інших підрозділів із якісного забезпечення освітнього процесу. Надання методичної та консультативної допомоги структурним підрозділам Фахового коледжу з питань розвитку, діагностики і моніторингу якості освіти й освітньої діяльності;
 • контроль якості навчання через проведення незалежного моніторингу якості знань здобувачів фахової передвищої освіти, їх відповідності очікуваним результатам навчання за відповідними ОПП згідно з стандартами фахової передвищої освіти;
 • моніторинг роботи з підвищення кваліфікації, атестації педагогічних/науково-педагогічних працівників Фахового коледжу;
 • вивчення, узагальнення, впровадження інноваційних підходів щодо удосконалення системи внутрішнього забезпечення якості освіти й освітньої діяльності у Фаховому коледжі. Підготовка пропозицій щодо поширення позитивних практик і контроль усунення недоліків у роботі структурних підрозділів;
 • забезпечення публічності інформації про ОПП та здобуття кваліфікацій.

Графік проведення опитувань у 2023-2024 н.р.

Перспективний план підвищення кваліфікації педагогічних/науково – педагогічних працівників фахового коледжу ЗУІ ім. Ф. Ракоці ІІ на 2023/2024 н.р.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial